9 Eylül 2013 Pazartesi

2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

MEHMET ŞAM TİCARET MESLEK LİSESİ 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
TARİH GRUBU DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI TARİHİ: 12.09.2013
TOPLANTI SAATİ:     12.30
TOPLANTI YERİ: ÖĞRETMENLER ODASI
DERSLER: TARİH 9.10 ve 11.Sınıf  T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK,
TOPLANTIYA KATILANLAR:  Uğur ÜNLÜ , Cevheri GÜZEL


GÜNDEM MADDELERİ

1-Okul tarih zümresi açılış ve yoklama.

2- Türk Milli Eğitimin genel ve özel amaçları,1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve dersin amaçlarının gözden geçirilmesi,

3- Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması.

4- 2013–2014 Öğretim yılı çalışma takviminin değerlendirilmesi ve ders saat sayılarına göre iş günlerinin tespiti.

5- Yıllık planların nasıl yapılacağının tespiti.

           Lise 1 Tarih: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 11.10.2007 tarih ve 172 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı
           Lise 2 Tarih: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 03.06.2008 tarih ve 138 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı

           Lise 3 T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük konuları: M.E.B. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 10.12.2010 tarih ve 228 Karar Sayısı ile kabul edilen Müfredat programı
           
6 -Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması.

7- Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uygulama şeklinin belirlenmesi.

8- Ders planlarının hazırlanışı

9- Ölçme ve değerlendirme
            A) Yazılı yoklamalar
            B) Proje ve performans
            C) Sınavların değerlendirme ölçütleri ve zamanları

10- Öğrencilere verilen proje ödevlerinin belirlenmesi , konuların tespiti ve değerlendirme esasları

11- Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler, karşılaşılacak sorunlar ile ilgili alınacak tedbirler

12-Öğretim materyalleri, çevreden yaralanılabilecek kaynaklar.

13-Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği

14- Öğrenci başarısını arttırmak için yapılacak çalışmalar.

15- Okulumuzun YGS ve LYS  başarısının yükseltilmesi için alınacak tedbirler

16- Dilek ve temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNE GEÇİLDİ

MADDE 1.
2013-2014 Eğitim öğretim yılı Mehmet Şam Ticaret Meslek Lisesi I. dönem  Tarih dersi zümre öğretmenler kurulu, Cevheri GÜZEL başkanlığında , Tarih Öğretmeni  Uğur ÜNLÜ’nün katılımıyla 12-09-2013 Perşembe günü 12.30‘ da toplandı. Gündem maddelerini görüşerek aşağıdaki kararları aldı.

MADDE 2.
         1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçları okundu. Bu doğrultuda, Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde bireyler yetiştirilmesi için çaba gösterilmesi kararlaştırıldı. Öğrencilere geçmişle içinde bulunduğu zaman arasında bağlantı kurdurup, gün geçtikçe daha da çoğalarak karmaşık hale gelen yurt ve dünya meselelerini iyi değerlendiren, çözümler getirebilen kişilik kazandırmak, demokrasiyi üstün tutma şuuru ve davranışı kazandırmak konusunda karar birliğine varıldı.
Zümre başkanı Cevheri GÜZEL programlarının gelişen yeni şartlara ve teknolojilere göre sürekli yenilendiğini bu yeniliklerin http://ttkb.meb.gov.tr adresinden yayınlandığını söyleyerek sürekli takip edilmesini ve dikkate alınmasını istedi.

KARAR:

A)    Talim ve Terbiye ve 134 sayılı kararı ile Tarih 10 ,Tarih 11 ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersleri Programlarında yapılan değişikliklere uyulması ve planlara yansıtılması kararlaştırıldı.
B)    Talim ve Terbiye Kurulumuzun 11/05/2012 tarih ve 36 sayılı kararı ile T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi Programı ile Milli Güvenlik Dersi  arasında yapılan ilişkilendirmeye dikkat edilmesi ve planlara yansıtılmasına, mevcut ders kitaplarının 2012 – 2013 Eğitim ve Öğretim yılına mahsus olmak üzere bu ilişkilendirme ve farklılıklara uyarlanarak kullanılması kararlaştırıldı.

Tarih dersinin genel amaçları, programın yaklaşımı ve kazandırılması gereken temel beceriler Tarih Öğretmeni Cevheri GÜZEL tarafından okunarak bu hususlara göre planlama ve eğitim-öğretim yapılması kararlaştırıldı.
TARİH DERSİNİN GENEL AMAÇLARI

1. Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak.
2. Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazandırmak.
3. Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını sağlamak.
4. Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin korunması gerekliliğini kavratmak.
5. Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavratmak.
6. Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
7. Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavratmak.
8. Öğrencilerin kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını gidermek.
9. Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırmak.
10. Tarih alanında araştırma yaparken tarih biliminin yöntem ve tekniklerini, tarih bilimine ait kavramları ve tarihçi becerilerini doğru kullanmalarını sağlamak.
11. Öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlararası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak.
12. Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak.
13. Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini sağlamak.
14. Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazandırmak.
15. Öğrencilere, tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili kullanma becerisi kazandırmak. PROGRAMLARIN TEMEL YAKLAŞIMI

1. Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder.
2.Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir.
3.Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar.
4. Öğrencileri düşünmeye, araştırmaya, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir.
5. Öğrencilerin fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetişmesini amaçlar.
6. Millî değerleri merkeze alarak evrensel değerlere saygılı olmaya önem verir.
7. Öğrencilerin ruhsal, ahlaki, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini hedefler.
8.Öğrencilerin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesini önemser.
9. Öğrencilerin toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmasını sağlar.
10.Öğrencilerin öğrenme sürecinde deneyimlerini kullanmasına ve çevreyle etkileşim kurmasına imkân sağlar.
11. Her öğrenciye ulaşabilmek için öğrenme-öğretme yöntem ve tekniklerindeki çeşitliliği dikkate alır.

TEMEL BECERİLER

Temel beceriler, öğrencilerin öğrenme alanlarındaki gelişimleriyle bağlantılı, yatay
olarak bir yılın sonunda, dikey olarak da on birinci sınıfın sonunda kazanacakları ve hayat
boyu kullanacakları temel becerilerdir. Tarih Dersi Öğretim Programı içerdiği kazanımlarla
bu temel becerilerin ve derse özgü becerilerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Tarih Dersi Öğretim Programı ile ulaşılması beklenen temel beceriler şunlardır:

• Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma
• Eleştirel düşünme
• Yaratıcı düşünme
• İletişim kurma
• Araştırma-sorgulama
• Sorun çözme
• Bilgi teknolojilerini kullanma
• Girişimcilik
• Gözlem yapma
• Değişim ve sürekliliği algılama
• Mekânı algılama
• Sosyal katılım

Tarih Dersi Öğretim Programı’nda yer alan tarihsel düşünme becerileri şunlardır:

• Kronolojik düşünme
• Tarihsel kavrama
• Tarihsel analiz ve yorum
• Tarihsel sorun analizi ve karar verme
• Tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma

MADDE 3.

            2012–2013 öğretim yılına ait yapılan zümre toplantı tutanakları incelendi. Zümre Başkanı Cevheri GÜZEL; bu kararların uygulandığını ve başarılı olduğunu söyleyerek bu dönemde de uygulanmasını istedi.
           Derslerin müfredat programlarının bitirilmesi ile ilgili raporları incelendi. Tüm tarih derslerinde verilen raporlara göre müfredat programlarının zamanında tamamlandığı ve zümre toplantılarında alınan kararların titizlikle uygulandığı, aksayan bir yönünün bulunmadığı tespit edildi.
MADDE 4.

         2013–2014 Öğretim yılı çalışma takvimi incelenerek resmi tatiller ve bayram tatilleri de göz önünde tutularak derslere göre iş günü şöyle tespit edildi.

   Birinci Dönem               16/Eylül/2013  -  24/Ocak/2014

         İkinci Dönem                10/Şubat/2014  - 13/Haziran/2014

        Eylül  11 işgünü, Ekim 17 işgünü, Kasım 21 işgünü, Aralık 22, işgünü, Ocak 17 işgünü olmak üzere I.Dönem 88 işgününden oluşmaktadır. Şubat 15 işgünü, Mart 21 işgünü, Nisan 20.5 işgünü, Mayıs 20.5 işgünü, Haziran 10 işgünü olmak üzere II. Dönem 87 işgününden oluşmaktadır. Yıllık planlar 2551 s.t.d.sine göre hazırlanacaktır.

MADDE 5.

            Tarih Öğretmeni Uğur ÜNLÜ 2488 sayılı T.D.de yayımlanan Atatürkçülükle ilgili konuları okudu.
 Zümre Başkanı Cevheri GÜZEL ;2104 Sayılı  Tebliğler Dergisinden  Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesinin Genel Tarih Dersleriyle ilgili bölümünü okudu;
         a. Bu dersi okutan öğretmenler, Atatürk'ün Türk Tarihine verdiği önemi ve Türk Tarih Kurumunu açışıyla başlattığı çalışmaları göz önünde bulundurmalıdır.
         b. Türk İnkılabının başlangıcı ile ilgisi olan Osmanlı İmparatorluğunun durumu, devlet adamları ve devlet kurumları konuları işlenirken; Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi Müfredat Programının başında yer alan "AÇIKLAMALAR" dahil, konu ile ilgili hususlara bağlı kalınmasına özen gösterilmelidir.
        c. Kendi tarihimizdeki ünlü devlet adamları, kahramanlar, ıslahatçılar veya başka kavim ve milletlerin "Büyük" unvanını almış, kralları. imparatorlarıyla Atatürk'ün kişiliği; onların bıraktıkları eserlerle, İnkılabımızın yenilikleri karşılaştırılırken, kişiler ve kurumlar bulundukları zamana göre değerlendirilmeli, Atatürk'ün 20.asırdaki üstün kişiliği vurgulanmalı ve İnkılabının eşsizliği belirtilmelidir.
        ç. İkinci Anayurdumuz olan Türkiye'nin tarihinde dönüm noktasını oluşturan Malazgirt ve Miryekefalon savaşları anlatılırken, Kurtuluş Savaşımızın sonundaki Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesinin önemine de değinilmelidir.
       d. Anadolulun fethi konusunda bugünkü yurdumuzun Bizanslardan alınışı anlatılırken, Anadolu'da Bizans boyunduruğu altında yaşamış olan Ermenilerle bir sorunumuzun olmadığı üzerinde durulmalı; son zamanlarda dış güçlerle desteklenip, yabancı ülkelerde elçilik veya müşavirliklerde giriştikleri kanlı cinayetler karşısında Türk Milletinin, belirli terör odaklarınca düşünülen siyasi oyunlarının tuzağına düşmeyişi açıklanmalı; Türk Milletinin her zaman olduğu gibi davasındaki haklılığının kabulünü sabırla beklediği belirtilmeli; yaratılmak istenen olaylar, Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi derslerinde işlenen bu konu ile ilgili kısımların ışığı altında değerlendirilmelidir.
       e. Tarihimizde gurur duyduğumuz kahramanlıklar anlatılırken, yerine göre, en büyük kahraman Atatürk ile ilişki kurulmalıdır.
        f. 1683 yılındaki II. Viyana Bozgunu ve ard arda başlayan yenilgilerimîz açıklanırken, Osmanlı topraklarındaki geri çekilmenin Sakarya Meydan Muharebesi ile son bulduğu ve Türk Milletinin ters giden talihinin, büyük Kurtarıcımız Atatürk ile değiştiği açıklanmalıdır.
      g. Kanuni Sultan Süleyman zamanında bir lütuf olarak Fransızlara verilen Kapütilasyonlardan bahsedilirken, daha sonra devletimizin ekonomik yönden sömürülmesine yol açan bu anlaşmanın Lozan Barış Antlaşmasıyla kaldırılması üzerinde durulmalıdır.
    

  h. Osmanlı İmparatorluğunda yapılan ıslahat hareketleri, bilhassa II. Mahmut zamanındaki yeniliklerle Tanzimat ve Meşrutiyet devirlerindeki değişiklikler açıklanırken; bu değişiklikler ve düzenlemeler, Atatürk İnkılabının getirdiği yeniliklerle karşılaştırılmalı ve Atatürk'ün İnkılapçı olarak kişiliğindeki üstünlük belirtilmelidir.
        i. Siyasi olaylar yanında yer alan geçmiş devirlerin kültür ve sanat hareketleri üzerînde durulurken; gene cumhuriyet devri kültür ve sanatıyla karşılaştırmalar yapılmalı, Atatürk zamanında başlatılan bu tür yeniliklerin değeri kavratılmalıdır.
Bütün bunlarla beraber İnkılap Tarihimizin temelinde bulunan Genel Tarihimizle ilgili konuların giriş, sonuç bölümleriyle, bağlantı kurulacak kısımlarında yerine göre, Atatürk ve İnkılabındaki etkinlikler dilden düşürülmemelidir.
KARAR: Bu konuların  ünitelendirilmiş yıllık  planlarının konular bölümüne  yerleştirilmesi kararı alındı. Milli gün ve haftalarda Atatürkçülükle ilgili konulara derslerde yer verilmesi, Atatürkçülük konularının işlendikten sonra sınıf defterine işlenmesine karar verildi.
MADDE 6.

            Tarih Öğretmeni Uğur ÜNLÜ derslerin işlenişinde öğrencileri aktif hale getirecek öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerin uygulanması gerektiğini söyledi.
          
           Uğur ÜNLÜkonuları işlerken öğrencilere daha fazla söz hakkı vermemiz gerek
tiğini yani öğrenci merkezli ders işlemenin başarıyı artıracağını, dersi ezberden çıkartarak sebep ve sonuç ilişkileri üzerinde durup günümüzle bağlantı kurup gelişmelerden ders çıkartarak daha fazla zihinde yer etmesini sağlamamız gerektiğini söyledi.
    
             Zümre Başkanı Cevheri GÜZEL, konuları işlerken öğrencilerin duygu ve düşüncelerine sık sık yer verilmesini, derslerde konuları işlerken grup çalışmasının yapılmasıyla konuların daha iyi kavratılacağını, öğrencilerin işlenecek konuya hazırlıklı gelmeleri sağlanarak öğrencilerin derse ilgisinin artırılmasına çalışılacağını, ders müfredat konuları ile ilgili öğrencilere belirli bir zamanda hazırlamak üzere proje konularının verilmesi ve bu proje ile ilgili bilgilerin bir dosyada toplanarak sınıfta öğrencinin arkadaşlarına sunmasının öğrencinin öğrenmesi ve araştırması bakımından önemli olduğunu söyledi.

KARAR:

a-Tahtanın öğretmen tarafından mutlaka kullanılmasına
b-Defter tutturularak hazırlık soruları, şekil ve haritalar yaptırılmasına, konu sonlarındaki değerlendirme sorularının cevaplandırılmasına,
c-Derslerde soru-cevap yöntemine yer verilerek, tartışma ortamı yaratılmasına, ezber yerine severek  çalışmaları için gerekli telkin ve önerilerde bulunulmasına,
d-Konuların sınıf seviyesine göre işlenmesine,
e-Konular için gerekli araç ve gereçlerin önceden sınıfa getirilmesine,
f-Öğrenciyi aktif tutmak ve derse hazırlıklı gelmesini sağlamak için işlenecek konuların önceden ödev  olarak verilmesine,
g-Öğretmenlerin derslere hazırlıklı girerek, vücut dilini iyi bir şekilde kullanmasına,
h-Aynı türden sınıflara giren zümre öğretmenlerinin konu ve soru işbirliği yapmasına,
ı- Aynı türden sınıflara giren zümre öğretmenlerinin ödev verme ve ortak değerlendirmedebirlikte hareket etmesine, karar verilmiştir.
İ-Anlatım, soru-cevap, grup tartışması, dikkat çekme, güdüleme, beyin fırtınası, olayları yorumlama, anlaşılmayan konuların tekrarı ile ilgili yöntem ve tekniklerin uygulanmasına teknolojik araç ve gereçlerden imkânlar ölçüsünde ders işlenişinde yararlanmasına karar verildi.MADDE 7.

TARİH DERSİ (9. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ
     
      Tarih dersi öğretim programı haftada 2 saat esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih dersi
(9. sınıf) öğretim programı 6 üniteden oluşmaktadır.
          
           1. Ünite: Tarih Bilimi
           2. Ünite: Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
           3. Ünite: İlk Türk Devletleri
           4. Ünite: İslam Tarihi ve Uygarlığı ( 13. Yüzyıla Kadar)
           5. Ünite: Türk-İslam Devletleri ( 10-13. Yüzyıllar)
           6. Ünite: Türkiye Tarihi ( 11-13. Yüzyıl)

TARİH DERSİ (9. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI, SÜRELERİ VE ORANLARI

ÜNİTE
KAZANIM SAYISI
SÜRE/DERS SAATİ
ORANI (%)
I. ÜNİTE: Tarih Bilimi
9
14
20
II. ÜNİTE: Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
6
10
14
III. ÜNİTE: İlk Türk Devletleri
8
12
18
IV. ÜNİTE: İslam Tarihi ve Uygarlığı  (13. Yüzyıla Kadar)
7
10
16
V. ÜNİTE: Türk-İslam Devletleri (10-13. Yüzyıllar)
8
12
18
VI. ÜNİTE: Türkiye Tarihi (11-13. Yüzyıl)
6
14
14
Toplam
44
72
100

9.Sınıf Tarih Programı Talim ve Terbiye Kurulunun 11.10. 2007 tarih ve 172 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup,  Kasım 2007-2602 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak 2008-2009 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.TARİH DERSİ (10. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ
             
             Tarih dersi öğretim programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Tarih
dersi (10. sınıf) öğretim programı 5 üniteden oluşmaktadır.
           
             1. Ünite: BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453)
             2. Ünite: DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ (1453–1600)
             3. Ünite: ARAYIŞ YILLARI (XVII. YÜZYIL)
             4. Ünite: DİPLOMASİ VE DEĞİŞİM (XVIII. YÜZYIL)
 5. Ünite: EN UZUN YÜZYIL (1800–1922)TARİH DERSİ (10. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI,
                                                   SÜRELERİ VE ORANLARI


ÜNİTE
KAZANIM SAYISI
SÜRE/DERS SAATİ
ORANI (%)
I. ÜNİTE:  Beylikten Devlete (1300–1453)
9
12
17
II. ÜNİTE:  Dünya Gücü: Osmanlı Devleti  (1453–1600)
16
18
25
III. ÜNİTE:  Arayış Yılları (XVII. Yüzyıl)
11
11
15
IV. ÜNİTE AVRUPA VE OSMANLI DEVLETİ (XVIII. YÜZYIL)
11
11
15
V. ÜNİTE:  En Uzun Yüzyıl (1800–1922)
17
20
28
Toplam
64
72
100

.10.Sınıf Tarih Dersi Programı Talim ve Terbiye Kurulunun 03.06.2008 tarih ve 138 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, Temmuz 2008-2610 Sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanarak 2009-2010 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya başlamış olup, programda Talim ve Terbiye Kurulu’nun 12/09/2011 tarih ve 134 sayılı kararıyla değişiklik yapılmıştır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELER VE SÜRELERİ

Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı haftada 2 ders saati esas alınarak hazırlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı 7 üniteden oluşmaktadır.

1. Ünite: 1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

2. Ünite: MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ

3.Ünite:  KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER

4.Ünite:  TÜRK İNKILÂBI

5.Ünite:  ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ

6.Ünite:  ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

7.Ünite:  ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜTC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ (11. SINIF) ÖĞRETİM PROGRAMI ÜNİTELERİ, KAZANIM SAYILARI. SÜRELERİ VE ORANLARI


ÜNİTE
KAZANIM SAYISI
SÜRE/DERS SAATİ
ORANI (%)
I. ÜNİTE:   1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL
4
6
7
II.ÜNİTE:    MİLLÎ MÜCADELE’NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
7
8
11
III.ÜNİTE:   KURTULUŞ SAVAŞI’NDA CEPHELER
5
8
8
IV.ÜNİTETÜRK İNKILABI
12
16
19
V.ÜNİTE:   ATATÜRKÇÜLÜK VE ATATÜRK İLKELERİ
28
22
45
VI.ÜNİTE:  ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
4
6
7
VII.ÜNİTE: ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ    
2

2
3

Toplam
62
72
100


Talim ve Terbiye Kurulunun 10.12.2010 tarih ve 228 Sayılı Kararı ile, kabul edilen öğretim programı 2011 – 2012 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmaya başlanmış olup Programda Talim ve Terbiye Kurulu’nun 11/05/2012 tarih ve 36 sayılı kararı ile değişiklik yapılmıştır. uygulanır.

         a) Yıllık planlar, 27.04.1998 Tarihli 64 sayılı Talim Terbiye Kurulu kararı ile 2488 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan Atatürk İlke ve İnkılâpları‘na yer verilerek, 14.06.2002–272 tarih ve sayılı ve 2538-2539 sayılı Tebliğler Dergilerinde yer alan Azınlıklar(Ermeni, Pontus-Rum, Süryaniler) ile ilgili konulara hedef ve davranışlarda yer verilerek, 30.07.2003 Karar Tarihli, 226 Karar Sayılı, 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ dikkate alınarak uygun formatta hazırlanmıştır.
       b) Atatürk İlke ve İnkılâplarının Tarih derslerinde öğretim esaslarının görüşülmesi konusunda 2488 s.t.d. incelenerek uygulama yapılması kararlaştırıldı. Buna göre derslerde işlenecek Atatürkçülük konuları şu şekild düzenlendi.
         Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde Atatürk’ün hayatı konusunda, Atatürk’ün hayatı, kişiliği olarak düzenlenecektir. Öğrenim hayatı işlenirken Atatürk’ün bitirdiği okullarda aldığı eğitim ve onun üzerindeki etkileri açıklanacak, askerlik hayatı işlenirken Atatürk’ün Trablusgarp ve I.Dünya Savaşı’nda ki başarıları üzerinde durulacak. Siyasi hayatı işlenirken Atatürk’ün siyasi yönünün kurtuluş savaşının başkumandanı olduğu vurgulanacak. Siyasi yönünün kurtuluş savaşının hazırlık döneminde ön plana çıktığı, temsil heyeti başkanı, T.B.M.M Başkanı, Cumhurbaşkanı olarak siyasi hayatını sürdürdüğü belirtilecektir.
       Atatürk’ün kişiliği ve öğrenim hayatı konusunda kişisel özellikleri açıklanacak konular vecizeleriyle zenginleştirilerek verilecektir.
       Aile çevresi ve öğrenim hayatı konusunda, Atatürk’ün düşünce sisteminin oluşumunda; Aile çevresinin, öğrenim hayatının, öğretmenlerinin, yerli ve yabancı düşünürlerin etkileri belirtilecek. Fransız ihtilali ile ortaya çıkan fikirlerin, Avrupa’da bilim ve teknik alanında meydana gelen gelişmelerin etkileri üzerinde durulacak. Osmanlı devletini çöküşten kurtarmak için ortaya atılan düşünce akımlarının Atatürkçü Düşünce Sisteminin oluşumundaki etkileri açıklanacaktır.
          Atatürk’ün ülkenin içinde bulunduğu durumdan kurtarılması ve I.Dünya Savaşı sonunda vatanın bütünlüğünün ve milletin bağımsızlığının tehlikeye düşmesi karşısında harekete geçtiği ve millet düşüncesini esas aldığı, hedefinin milli egemenliğe dayalı bir ulus devleti kurmak olduğu açıklanacak.
Atatürkçü düşünce sistemi konusunda Atatürk’ün tam bağımsızlık ülküsüne bağlı olduğu devlet yönetiminin millet egemenliğine dayandırılması gerektiği, Türk kültürünü aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık seviyesine yükseltmeyi amaçladığı belirtilecektir.
Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirleri kapsayan bazı konular: Tam Bağımsızlık, Türk kadınının toplum içindeki yeri, toplumsal yaşayışın düzenlenmesi konusunda açıklanacak, Türk kadınının haklarını pek çok Avrupa ülkesinden önce almış olduğu vurgulanacaktır.
      Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumuna sağladığı faydalar konusunda kurtuluş savaşının kazanılmasındaki etkisi, Türk inkılâbının başarıya ulaşmasındaki rolü, milli kültürün gelişmesindeki katkısı, çağdaş uygarlık yolundaki ilerleme ve gelişmeyi katkısı belirtilecektir.
     Halkçılık ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar açıklanacak. Devletçilik ilkesi, Atatürkçü düşüncede devlet ve fert ilişkileri, devlet ve ferdin başlıca görevleri vecizeleriyle açıklanacaktır.
     Laiklik ilkesinin dayandığı esaslar, laikliğin devlet hayatına ve sosyal hayata ilişkin yönleri dini istismar ve taassup konusunda Atatürk’ün düşünce ve görüşleri, vecizeleri geliştirilerek verilecektir.
      Atatürk ilkeleri konusunda ilkelerin nitelikleri açıklanarak yabancı ideolojilerle bağlantısı olmadığı açıklanacaktır. İlkelerin Türk kültürünün tarihsel derinliklerinden ve Türk toplumunun ihtiyaçlarından kaynaklandığı açıklanacaktır.
      Cumhuriyetçilik ilkesi, cumhuriyetin tanımı ve dayandığı esaslar Atatürk’ün vecizeleriyle zenginleştirilerek verilecektir. Cumhuriyetin nitelikleri konusunda, insan haklarına saygılı olması Atatürk milliyetçiliğine bağlı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti, milli ve Üniter devlet niteliklerinin değiştirilemeyeceği vurgulanacaktır. Cumhuriyete yönelik iç ve dış tehditler işlenirken Atatürk’ün gençliğe hitabesinden faydalanılarak Türk gençliğinin görevleri açıklanacaktır. Cumhuriyeti korumanın milli bir görev olduğu vurgulanacak Atatürk’ün Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatılması ideali ve isteği açıklanacaktır.
      Milliyetçilik ilkesi: Atatürk milliyetçiliğinin dayandığı temel esaslar konusunda milli birlik ve beraberliğin anlamı, bunun sosyal gücün gelişmesine katkısı, siyasi, askeri, ekonomik ve teknolojik gücün gelişmesine katkıları belirtilecektir. Milli birlik ve beraberliği güçlendiren unsurlar milli eğitim, milli kültür, dil tarih, kültür birliği, misali milli ve Türklük şuurunun manevi değerler olduğu açıklanacaktır.
           Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit, Türkiye’nin jeopolitik önemi, güçlü bir Türkiye’nin arzulanmayışı iç tehdit unsurlarının hedefleridir. Türkiye’ye yönelik iç ve dış tehdit konusu işlenirken Atatürk’ün vecizelerinden faydalanılacaktır.


       2538 sayılı tebliğler dergisindeki müfredat değişikliğinin gözden geçirilmesi:
      1-Ortaöğretim Tarih 9, Tarih 10 ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülükdersi öğretim programlarındaki bazı konular geliştirilmiştir. Programda geliştirilen konular amaç ve davranışları belirlenerek bir bütün olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu durum derslerin işlenişinde dikkate alınacaktır. Dikkat edilecek bir diğer husus 9. ve 10. sınıf müfredatlarının ve ünite sayılarının değişmesi nedeniyle Atatürkçülük konuları ile Süryani, Ermeni ve Pontus ile ilgili konular işleneceği ünitelerin adı değişmiş yâda aynı başlık adı altında bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili konular geldiğinde bu konuların işlenmesi kararlaştırıldı.
      2-Konular, amaçlar, davranışlar ve açıklamalar dikkate alınarak programda belirtilen sıradaişlenecektir.
Tarih grubu dersleri zümresinin Atatürkçülük ile ilgili belirlediği konular şunlardır:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında, Cumhuriyetçilik ilkesi açıklanarak demokrasi ile ilişkisi üzerinde durulacaktır.
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Atatürk’ün siyasi hayatı ve ileri görüşlülüğü anlatılacaktır.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Atatürk’ün eğitim felsefesi ve Türk milli eğitimine verdiği önem anlatılacaktır.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Türk Şehitlerini Anma Günü’nde Atatürk’ün askeri kişiliği açıklanacaktır.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında, TBMM’nin açılışı, milli egemenliğin demokrasi ile ilişkisi açıklanacaktır.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı haftasında Atatürk’ün Türk bağımsızlığına verdiği önem, Samsun’a çıkışı ve milli bilinci uyandırışı işlenecektir.

        c) Tüm tarih derslerinde öğretmenler işleyeceği konuları öğrencilere bir ders önceden bildirerek öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri sağlanacaktır. Ünite ve konu başlarında yer alan hazırlık çalışmaları soruları cevaplandırılarak öğrenciler derse hazır hale getirilecek. Konu bitiminde yer alan tamamlayıcı ve değerlendirmeye yönelik sorularla ders değerlendirilecektir. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmelerinde ve araştırmaya yönelmelerinde yardımcı olması amacıyla derse hazırlık çalışmaları (Değişik:5.10.2007/26664 RG,) sayılı Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 21.maddesine göre sözlü notuyla değerlendirilecektir. Tüm tarih grubu derslerinde konuların niteliğine göre araştırma metodu, soru-cevap metodu anlatım ve karşılaştırma metodu uygulanılması kararlaştırıldı.8.MADDE

Zümre başkanı Cevheri GÜZEL ; Talim ve Terbiye Kurulu’nun 30.07.2003 tarih ve 226 sayılı kararıyla kabul edilerek, Ağustos 2003-2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge”yi okudu. Eğitim Öğretim faaliyetlerinde Planlamanın esas olduğunu belirterek Ünitelendirilmiş Yıllık Plan ve Ders Planlarının bu yönergedeki açıklamalara uygun olarak yapılması ve derslere Planlı bir şekilde girilmesi gerektiğini belertti.

9.MADDE

A.(Değişik:5.10.2007/26664 RG,) sayılı Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 18. maddesi incelendi. Buna göre Yazılı sınavların en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulmasına bir gün içinde ikiden fazla sınav yapılmamasına ve yazılıların bir ders saati süresinde yapılması kararları gözden geçirildi.
Sınavların çok sorulu ve kısa cevaplı, klasik, test ve boşluk doldurma yöntemlerinin bir arada kullanarak yapılması kararlaştırıldı.


B. Proje ve performans görevleri  öğrencilerin yıl içersinde verilen görevleri doğru, kullanılabilir,eksiksiz bir şekilde ve zamanında teslim etmelerine bakılarak değerlendirmenin yapılması kararı verildi.


Ölçme değerlendirmedeki esaslar:
 a)Yazılı sınavlar için alınan kararlar:
      —Yazılı sorularının Tarih öğretiminin amaçlarına uygun, düşündürücü, sebep-sonuç   ilişkisini kurabilecek nitelikte olması kararlaştırıldı.
—Soru sayısı olarak; Çok sorulu, kısa cevaplı soruların yanında, uzun cevaplı sorular da sorulacak, boşluk doldurma , doğru-yanlış ve test  şekillerinde  hazırlanacak olan yazılı sorularının sayısının en az 7 olması kararlaştırıldı.
—Sınavda her sorunun not baremi öğrenciye bildirilecek, yazılı kâğıdını nasıl kullanacağı anlatıldıktan sonra bundan da puan verileceği öğrenciye duyurularak uygulanacak.
—Kapsam olarak; Müfredat programının başından itibaren yazılı soruları hazırlanacak, 2. yazılı sınavlarda yeni konulardan %80, daha önceki konulardan %20 oranında soru sorulması kararlaştırıldı.
—Sınav sonrasında, genel hatalar belirlenecek başarısız olunan konularda hazırlık soruları verilecek, konunun tekrarı sağlanacak.
  --- Aynı derslere giren zümre öğretmenleri sınavlarını ortak bir şekilde yapacaklardır.
b) Proje ve performans için alınan kararlar:

—Öğrencilerin hazırlık çalışmalarındaki özeni ve aktiviteleri,
Proje Hazırlama, Plana Yayma Ve Uygulama Başarısı
--- Kendisini Geliştirmek Amacı İle Ödevi Bizzat Yapması
--- Kendisini Geliştirmek Amacı İle Projeyi Bizzat Yapması

       C) 08.12.2004 tarih ve 25664 sayılı Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 18. Maddesi incelenerek sınavların değerlendirme ölçütleri ve tarihleri ders saat sayılarına göre yazılı adetleri şöyle tespit edildi.

Tarih 9: 2 yazılı, 1 proje, 1 performans.
I. Dönem Sınav Tarihleri:
I. Yazılısı Kasın ayının 2. Haftası
II. Yazılısı Ocak ayının 2. Haftası
II. Dönem Sınav Tarihleri:
I. Yazılı Mart ayının 5. Haftası
II. Yazılısı Mayıs ayının 4. Haftası
Tarih 10: (2 Saatlik): 2 yazılı, 1 proje, 1 performans.
 I. Dönem Sınav Tarihleri:
 I. Yazılısı Kasın ayının 3. Haftası
 II. Yazılısı Ocak ayının 2. Haftası
II. Dönem Sınav Tarihleri
 I. Yazılı Nisan ayının 1. Haftası
 II. Yazılısı Mayıs ayının 4. Haftası

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük: 2 yazılı, 1 proje, 1 performans.
I. Dönem Sınav Tarihleri:
I. Yazılısı Kasın ayının 3. Haftası
II. Yazılısı Ocak ayının 2. Haftası
II. Dönem Sınav Tarihleri:
I. Yazılı Nisan ayının 1. Haftası,
II. Yazılısı Mayıs ayının 4. Haftası

Yukarıdaki tarihler öğrenci, okul ve konuların sınıflarda işleniş durumlarına göre bir hafta ileri ve ya geri alınabilecektir.

    10. MADDE

            Ders dışı eğitim çalışmaları ve ödevler konusunda 2300 sayılı Tebliğler Dergisi ve 20336 sayılı resmi gazete gözden geçirildi.

           Uğur ÜNLÜ bu konuda, ödevlerin öğrencinin düşünce gücünün yanı sıra iletişim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme yetisini geliştirmek üzere verildiğini ayrıca ödevlerin, öğrencinin kendisini geliştirmesinin bir görev olduğu bilincine varmasını sağladığını belirtti.

            Proje konularının zümre öğretmenlerince tespit edilip, ayrıntılı bir şekilde gösterilmesi ve ödev konularının öğrencilere Kasım ayının başından itibaren bildirilmesi, Nisan ayının ikinci haftasında toplanması kabul edildi.

Uğur ÜNLÜ , proje konularında bulunması gereken hususları şöyle açıkladı:
 - Proje konuları açık ve net olmalıdır.
- Proje verilirken öğrencilerin kabiliyet ve ilgi alanları dikkate alınmalıdır.
- Projeler, öğrenciyi düşünmeye sevk etmelidir.
- Proje konuları öğrencide ilgi uyandırmalıdır.
- Projelerin hazırlanmasında kullanılacak yardımcı ve kaynak eserler tavsiye edilmelidir.
- Proje konuları, araştırma ve incelemeye yönelik olmalıdır.
-Çağımız teknoloji araçlarından yaralanmalarında serbest bırakılmalıdırlar.
- Proje incelenirken göz önünde bulundurulacak kriterler öğrenciye açıklanmalıdır.
-Öğretmen, proje alan öğrencilerle periyodik olarak ödevin hazırlanış safhasında ilgilenerek öğrenciye yön vermelidir.

Cevheri GÜZEL proje konularının okulun ve çevrenin imkânları göz önüne alınarak  verilmesi gerektiğini, ayrıca serbest proje konularının verilebileceğini belirtti.

Kararlar: Proje konuları; yönetmelikler, Atatürk ilke ve inkılâpları, müfredat programı ve yaşadığımız çevre dikkate alınarak belirlenecek. Kullanılacak yöntemler, inceleme, tanıtma, röportaj, gözlem çalışması. Proje konuları her öğrenciye ayrı konularda ferdi ödev veya grup ödevi olabilecek şekilde verilecek. Seçilen projenin niteliğine göre öğrencilerin aralarında iş bölümü yapmaları sağlanacak.

2013–2014 Eğitim-öğretim yılında öğrencilere verilecek proje konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

SIRA NO
DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR
PUAN
DÜŞÜNCELER
1.      
Proje Hazırlama, Plana Yayma Ve Uygulama Başarısı

 10

2.      
Proje İçin Gerekli Bilgi Doküman Araç-Gereç Toplanması Ve Kullanılması

 15

3.      
Kendisini Geliştirmek Amacı İle Projeyi Bizzat Yapması

 15

4.      
Proje Hazırlama Sırasında Ders Öğretmeni İle Diyalog Kurması

 5

5.      
Kaynak Kişiler İle Varsa Kaynak Guruplar İle İletişim Kurabilme

 10

6.      
Projenin Doğruluk Ve Kullanabilirlik Derecesi

 20

7.      
Projenin Özenle Yapılması, Tertip Temizlik Ve Estetik Görüntüsü

 15

8.      
Düzgün İfade Kullanma Ve Anlaşılabilir Olması

 10

                                       PROJE KONULARI
                                TARİH –9 DERSİ PROJE KONULARI:
1- Yöremizdeki tarihi eserlerin fotoğraflarıyla birlikte tarihçesinin araştırılması ve öneminin belirtilmesini araştırınız.
2- Eski Türk destanlarını araştırınız.
3- Göktürk Kitabeleri hakkında bilgi veriniz.
4-İslamiyet’ten önceki Türklerin ekonomik ve sosyal hayatlarının araştırılması.
5-İslam Medeniyetinin diğer medeniyetlere tesirini araştırınız.
6-Endülüs Emevilerinin bilim ve sanat alanında Avrupa Medeniyetine etkilerini araştırınız.
7-Abbasilerin bilime verdiği önemi araştırınız.
8-Divan-ı Lügat-it Türk, Kutatgu Biligin Türk tarihindeki önemini inceleyiniz.
9-Çaka Bey’in Türk denizciliğindeki yerini araştırınız.
10-Alpaslan ve hayatını inceleyiniz.
11-Anadolu’nun Türkleşmesini Siyasi, sosyal ve ekonomik yönden araştırınız.
12-Kervansarayların Selçukluların ticari ve sosyal hayatındaki yeri ve önemini belirtiniz.
13-Haçlı Seferleri’nin sonuçları, Türk ve Dünya tarihindeki önemini araştırınız.
14-Oğuz boyu ve gelişimini araştırınız.
15-Kavimler Göçünün Türk ve Dünya tarihi açısından önemini araştırınız.
16-Anadolu Türk denizciliğinin gelişmesini inceleyiniz.
17-Büyük Selçuklu Devletinin hâkimiyet alanlarını ve o bölgedeki etkilerini yazınız.
18- B. Selçuklu Devletinin yıkılmasını ve ortaya çıkan devletleri araştırınız.
19-Anadolu Türk Beyliklerinin Türk tarihindeki siyasi ve kültürel önemini inceleyiniz.
20Anadolu’da İlk Türk Beylikleri ve Anadolu’nun Türkleşmesindeki etkileri araştırınız.
21-Göktürk Devletini araştırınız.
22-Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerini Araştırınız.
23-Türkler’in Tarih boyunca kullandıkları takvimleri araştırınız.
24-Hz Muhammed’in  katıldığı savaşları araştırız.
25-Malazgirt Savaşını ve sonuçlarını araştırınız.
26-Hz Ali Dönemi siyasi olaylarını araştırınız.
27-Göktürk Devletini araştırınız.
28-Endülüs Emevi Devletini araştırınız.
29-Orta Asya Göçlerinin neden ve sonuçlarını araştırınız
30-Mısır’da kurulmuş olan Türk Devletlerini araştırınız.31-Avrupa Hun Devleti’nin tarihteki önemini araştırınız.
32-Tarihe yardımcı bilimler

                               TARİH –10 DERSİ PROJE KONULARI:
1-Osmanlı Beyliği’nin Rumeli’de ki iskân siyasetinin amaçlarını ve sonuçlarını araştırınız.
2-Osmanlı Beyliği’nin kısa zamanda büyüme sebeplerini araştırınız.
3-İstanbul’un fethinin Türk ve Dünya tarihindeki önemini araştırınız.
4-Yükselme Devrinde Osmanlı Devletinin doğu siyasetini araştırınız.
5-Fatih Sultan Mehmet’in kişiliğini ve döneminde Anadolu Türk Birliği’nin kurulması      amacıyla yapılan faaliyetleri araştırınız.
6-      Yavuz Sultan Selim’in hayatını, doğu ve güney politikasını araştırınız.
7-      Kanuni devri Osmanlı – Fransız ilişkilerini ve kapitülasyonlarını inceleyiniz.
8-      Piri Reis ve Türk denizciliğinin gelişmesini inceleyiniz.
9-      Ortaçağ Avrupa’sında sosyal yapı ve Feodalite’nin çözülmesini araştırınız.                                                          
10-  Coğrafi Keşiflerin sonuçlarını inceleyiniz.(Türk ve Dünya Tarihi açısından)
11-  18. YY. Osmanlı – Rus savaşlarını ve Küçük Kaynarca Antlaşmasını inceleyiniz.
12-  Boğazlar sorunu ve günümüze kadar olan gelişimini inceleyiniz.
13-  Avrupa’da mutlakıyetten parlamenter yönetime geçiş aşamalarını inceleyiniz.
14-  Fransız İhtilalinin niçin evrensel bir olay olduğunu inceleyiniz.
15-  Sanayi İnkılâbı ve sömürgecilik ilişkilerini inceleyiniz.
16-  Vakıfların Osmanlı toplumu hayatındaki rolünü araştırınız.
17-  Tımar Sistemini devlet yönetimindeki etkilerini araştırınız.
18-  Tanzimat sonrası Osmanlı toplum hayatında meydana gelen gelişmeleri inceleyiniz.
19-  Tanzimat dönemi bürokratlarından Mustafa Reşit Paşa hakkında bilgi veriniz
20-  Osmanlı Devletinin son dönem komutanlarından Gazi Osman Paşa ve Ahmet Muhtar Paşa hakkında bilgi veriniz
21-  Osmanlı Devlet’inde eğitim hedefleri ve eğitim kurumlarını araştırınız.
22-  2. Mahmut dönemi eğitim ve öğretim alanındaki yenilikleri araştırınız.
23-  Berlin Antlaşmasından sonra Osmanlı Devletinin İngiltere ve Almanya ile olan ilişkileri
      ve batılılaşma hareketleri.
24-  1838 Balta Limanı Antlaşması ve Duyun-u Umumiyenin Osmanlı ekonomisine etkileri.
25-  Osmanlı Devletinde Duraklamanın iç ve dış nedenlerini yazınız
26-  Aydınlanma Çağı nedir Avrupa’da ve Türkiye’deki etkilerini araştırma
27-Osmanlı duraklama ve gerileme nedenleri
28-Tanzimat ve ıslahat fermanının getirdikleri
29-İstanbul’daki saray, müzelerden birinin incelenmesi
30-Osmanlı toplum yapısı, hukuk, ilmiye teşkilatı
31- Kırım Harbi ve Paris Antlaşmasını araştırınız.
32- Ermeni sorunu
33-Kapitülasyonlar ve Osmanlı ekonomisini etkileri
34-Osmanlılarda Tüketiciyi koruyan yasalar ilgili araştırma
35.Akşemsettin hayatı ve eserleri
36. Osmanlı hukuk sistemi


           TC İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK  DERSİ PROJE KONULARI:
1.      I. Dünya savaşı öncesi ve sırasında Osmanlı Devletini paylaşmak için yapılan gizli ve açık anlaşmaları araştırınız.
2.      Mondros ateşkes antlaşmalarının sonuçlarını yazınız.
3.      Sakarya Savaşı ve Türk İstiklal mücadelesi içerisindeki yeri ve öneminin incelenmesi.
4.      Çok partili hayat ve Cumhuriyet halk Fıkrası’nın Türk siyasi hayatındaki yerinin incelenmesi.
5.      Şeyh Sait İsyanı ve Menemen Olayı’na zemin hazırlayan olayların incelenmesi.
6.      Yeni Türk Devletinin Cumhuriyet dönemindeki kalkınma çalışmalarını araştırınız.
7.      Halifeliğin kaldırılmasının Türk dış siyasetindeki önemini ve laiklik uygulamasını araştırınız.
8.      Eğitim ve hukuk alanında yenileşmede karşılaşılan zorluklar nelerdir? Tevhidi-i Tedrisat Kanunu hakkında bilgi veriniz.
9.      Cumhuriyet döneminde Türk dış siyasetinin ana ilkeleri nelerdir? Ülkemizi tehdit eden iç ve dış tehditleri yazınız.
10.  Irak ve Musul sorunlarını inceleyiniz.
11.  Atatürk ilkelerinin Türkiye’nin kalkınmasındaki rolünü araştırınız.
12.  Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu nasıl ortaya çıkmıştır ve sonuçlarını yazınız
13.  Atatürk’e göre Tarih Anlayışı ve Tarih araştırmalarına verdiği önemi yazınız
14.  MilliMücadeleninbaşlaması ve Türk Milletimin bağımsızlık düşüncesinin araştırılması
15-Atatürk’ün fikir hayatı ve eğitimciliği
16-Erzurum ve Sivas kongrelerinin Milli Mücadeledeki yeri
17-Lozan ile çözümlenemeyen sorunların, cumhuriyetin ilk yıllarında nasıl çözümlendiği
18-Çanakkale savaşlarında Mustafa Kemal’in çalışmaları
19-Atatürkçü düşünce sistemini oluşturan etkenler
20-İlk TBMM’nin açılmasını sağlayan sebepler ve çalışmaları
21. Lozan Konferansı ve Antlaşması
22.Montrö Boğazlar Sözleşmesi
23. Bu dönemi kapsayan kitap ya da romanların incelenmesi
      24.Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı ve kişisel özelliklerini araştırınız.
      25- Cumhuriyetin İlanından sonra Toplumsal Alanda Yapılan yenilikleri araştırınız.
      26- Cumhuriyetin İlanından sonra Ekonomik Alanda Yapılan yenilikleri araştırınız.
      27- Cumhuriyetin İlanından sonra Siyasi Alanda Yapılan yenilikleri araştırınız.
      28- Cumhuriyetin İlanından sonra Eğitim-Kültür Alanında Yapılan yenilikleri araştırınız.
      29- Atatürk İlkeleri


PROJE KONULARINA KAYNAKLAR

§  Ders kitapları
§  Çeşitli ansiklopediler ( Ana Britanica, Meydan Larusse vb.)
§  Doğuştan Günümüze Çağdaş İslam Tarihi
§  Prof. Yaşar Yücel – Prof. Ali Sevim, Türkiye Tarihi
§  Yılmaz Öztuna, Türkiye Tarihi
§  A. Mumcu, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
§  İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI- Osmanlı Tarihi
§  Fahir ARMAOĞLU – Dünya Siyasi Tarihi
§  Prof.Dr.Hamza Eroğlu: Türk İnkılabı
§  Prof.Dr.Toktamış Ateş:Türk DevrimTarihi
§  Prof.Dr.İbrahim KAFESOĞLU:Türk Milli Kültürü
§  www.ttk.gov.tr  gibi internet siteleri

Yukarıda yazılan kaynaklar okulumuzda ve ilimizdeki kütüphanede mevcut olduğu belirtildi..

SONUÇ OLARAK: Ödev konularının araştırmaya yönelik olmasına, takip çizelgesi ve değerlendirme formu kullanılmasına karar verilmiştir.

11.MADDE
            Uğur ÜNLÜ: Sosyal bilimler arasında tarihin görevi çok önemlidir. Dün-bugün gelecek arasında ilişki kurmayı hedef alan bu bilim dalının doğru bir bilinç oluşturmada rolü büyüktür. Bu nedenle klasik yöntemler yerine aktif öğretim yöntemleri, yerel tarih çalışmaları, müzeler ve teknolojik araçlar tarih öğretimini daha zevkli kılacaktır.
Cevheri GÜZEL: Tarih dersini işlerken bir tek metodun yeterli olmayacağını birden fazla yöntem ve tekniğin kullanılması gerektiğini belirtti. Bu konuda etkin ders anlatım metotları, bilgisayar ortamından yararlanma üzerinde durdu. Dersimizde sadece öğretmenin ders anlatması ile kalmayıp öğrencilerin derse katılımları sağlanmalıdır. Mutlaka derste soru-cevap şekliyle konular pekiştirilmelidir Öğrencilere geçmişteki olayların yaşanıp bitmediği, aksine günümüz dünyasını nasıl şekillendirdiği kavratılabilmelidir. Öğrencilerde bilgilerin kalıcı hale getirilmeye çalışılması isteniyorsa gözlem metodunun etkili olacağı kanaatindeyim. Buna yönelik anlatılan konularla ilgili geziler düzenlemek, tepegöz ve CD kullanmak mutlaka faydalı olacaktır. Ayrıca bir öğrenciye kazandırılabilecek en güzel becerilerden bir tanesi” nasıl öğreneceğini öğretmek”tir. Bilgiye nasıl ulaşacağını, ulaştığı bilgiyi nasıl kullanabileceğini öğrenmiş bir öğrenci için başarı kaçınılmazdır. Cevheri GÜZEL gösterilecek Cd. Slayt, sunum vb etkinlikler yapılmadan önce bu konuda idareye bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.
            Uğur ÜNLÜ : Analiz, sentez yöntemiyle öğrencilerin konular arasında bağlantı kurarak bilgiler kalıcı hale getirilmeye çalışılmalıdır. Özellikle yeni sınav sisteminde bu yöntem daha faydalı olacaktır. Anlatılan konuların kalıcı olup olmadığı mutlaka değerlendirilmeli ve ders sonunda öğrencilere konuyla ilgili sorular sorulmalıdır. ÖSS’de öğrencilerin tarih sorularında başarılı olabilmesi için daha önceki yıllarda çıkan sorular mutlaka konuların sonunda çözülmeli, bunun yanı sıra öğrencilerin test sorularında başarılı olabilmesi için derslerde konularla ilgili örnek testler çözülmeli ve öğrenciye yorum gücü kazandırabilmek için çok kitap okumaları teşvik edilmelidir. Derslerde kullanılacak metotların gösteri, anlatım, soru-cevap, tartışma, tümevarım, tümdengelim metotları olabileceğini ancak bu metotları işlerken aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
            Takrir metodunda, planlı ve programlı olmanın öğrenciyi iyi motive etmenin, konuyla ilgili geniş bilgiye sahip olmanın, akıcı ve öğrenci seviyesine uygun bir dil kullanılmasının
            Soru-cevap metodunda, sınıfın iyi motive edilmesi, öğrencilerin derse hazır gelmesinin sağlanması, soruların düşündürücü olması, geniş ölçüde zihni faaliyette bulunmayı sağlaması ve soruların yumuşak ve güven verici bir şekilde kullanılması.
            Tartışma metodunda, konuların güncelleştirilmesi, öğrencilere yapıcı yaratıcı bir düşünme kabiliyeti ile serbest konuşma alışkanlığı kazandırılması.
            Cevheri GÜZEL, siyasi olayların seyrinden çok sebep sonuç ilişkileri üzerinde durularak, ayrıntı sayılabilecek tarihlere, yer ve kişi isimlerinin ezberletilmemesi gerektiğini belirtti. Bilgileri görsel hale getirmek, somutlaştırmak için karikatürler, temsili resimler görsel materyallerin kullanımının tarihsel metinleri kavramayı kolaylaştıracağını belirtti.
SONUÇ OLARAK :
—Anlatım, soru-cevap, gezi-gözlem ve görsel araçların kullanılması ( slayt, bilgisayar, televizyon vs. etkin kullanılmasına )
— ilgili zümreler ile etkili bir iletişim kurulmasına.
—Öğrencilerin konulara ilgi duymaları, kolay kavramaları için hazırlık çalışmaları yapmaları sağlanacak,
—Ders araç gereçlerinin kullanımına daha fazla dikkat etmek,
—Haritalar, şemalar, grafikler üzerinde açıklamalar yapılarak sonuçlara varılması,
—İşlenen konulardan elde edilen bilgilerin öğrenciler tarafından özümlenmesine konuların güncel olaylarla birleştirilip işlenmesine önem verilecek ve öğrencilerin ezberciliğe yönelmelerini önleyici tedbirler alınacak.
—Rolleştirme ile öğrenci merkezli eğitim ortamı yaratılması kararlaştırıldı.
—Kazanımlarla ilgili belgesellerden, filmlerden, müzeler ve tarihi mekânlardan yararlanılmasına
—Ünite içeriklerine uygun kitap listeleri belirlenerek, bu kitapların öğrencilere okutulmasına
—Etkinlikler tasarlanırken öğrencilerin öğrenme stilleri, farklı zekâ türlerine ilgi, ihtiyaçları okulun ve çevre göz önüne alınmasına karar verildi.

12.MADDE

Okulumuzda yer alan tarih haritalarının düzenli ve dönüşümlü bir şekilde kullanılmasına öğrencilerimizin okul kütüphanesinde bulunan kaynaklardan faydalanmasını sağlanmasına karar verildi.

13.MADDE
                 Tarih 9 dersinde mekân bilgisi ve harita okuma becerisi kazandırmak amacıyla Coğrafya öğretmeniyle, İslam Tarihi konularında Din Kültürüve Ahlak Bilgisi Öğretmeniyle, Orta Asya Türk Devletleri Kültür ve Uygarlığı konusunda Edebiyat Öğretmeniyle, Romen rakamları, takvimleri dönüştürme konularında Matematik öğretmenleri , Tarih 10 dersinde Osmanlı kültür ve uygarlığı, divan şiiri, Rönesans gibi konularında Edebiyat Öğretmeniyle ile işbirliği yapılması kararı alındı.                                                                                                                                   T.C. İNKILÂP TARİHİ VEATATÜRKÇÜLÜK

*1. Dünya Savaşı ve Cepheler konusunda Coğrafya öğretmenleri ile,
*Ekim ayının son haftası Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bütün zümre öğretmenleriyle,
*Kasım ayının 2. haftası 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası nedeniyle bütün zümre öğretmenleriyle,
*Halifeliğin Kaldırılması ve Önemi konusunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile,
*Yeni Türk Harflerinin Kabulü konusunda Edebiyat öğretmenleri ile,
*Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi konusunda Felsefe öğretmenleriyle,
*Bayındırlık ve Ulaştırma Alanında Yenilikler konusunda Coğrafya öğretmeni ile,
*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konusunda bütün zümre öğretmenleri ile,
*19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konusunda bütün zümre öğretmenleri ile,
*Türkiye’nin Karşılaştığı İç ve Dış Tehditler konusunda Coğrafya öğretmeni ile görüşmeler  yapılarak işbirliğinde bulunulacaktır.

14.MADDE

            Uğur ÜNLÜ: Kişilerin öncelikle kendi bölgesiyle ilgili tarihi olayları merak etmesi çok doğaldır. Bu nedenle kişinin kendi şehri ile ilgili müzeleri gezmesi, tarihte önemli başarılara imza atmış olan büyüklerini tanıması ve araştırması yerel tarih çalışmalarıyla mümkün olmaktadır. Yerel tarih çalışmaları öğrencilerin önce yakınındakileri bilmesi ve sonra bunları genele yaymasında kolaylık sağlayacağından Tarih öğretiminin amacı ve kapsamıyla ilgili problemi çözmemizde bize yardımcı olacaktır

            Cevheri GÜZEL: Derslerde resimlerin etkili olarak kullanıldığı bilginin yanında bol miktarda kaynakların gösterildiği, öğrencinin bir küçük tarihçi olarak görülüp değişik problemlerle karşılaştırılması ve bunları çözmekle görevlendirilmesi dersin sevilmesini sağlayacaktır.
Tarih dersini öğrencilerinin sevmemesinin nedeni ezberle karşılaşmış olmasıdır. Sebepleri bilen merak eden insanlar ezberlemezler. Bu nedenle tarih öğretiminin başlıca amacının öğrenmeyi öğretmek olduğunu belirtti.

SONUÇ OLARAK: a. Öncelikle öğrencilere tarih dersinin sevdirilmesine, derse motive edilmesine,
b. Öğrencinin seviyesine inilerek, basit ve günlük kelimeler kullanılarak dersin işlenmesi
c. Ders işlenmeden önce bir önceki konu ile bağlantı kurulması
d. Öğrencilere isimleri ile hitap edilmesi,
e. Öğrencilerin aktif olarak derse katılımının sağlanması, farklı yorum getiren öğrenciye gerektiğinde sözlü notu verilmesi,
f.  Konu işlenirken yazı tahtasının uygun olarak kullanılması,
g.Öğrencilerin soru-cevap ile derse katılımının sağlanması, kavrama güçlerinin göz önünde bulundurulması
h. Anlaşılamayan konuların tekrar edilmesi,
ı.  Ünite sonlarında konu testlerinin yapılması,
i.  Zayıf öğrenciler üzerinde daha fazla durulması,
j.  Ders araç ve gereçlerinden yararlanılması,
k. Sosyal, kültürel ve sportif çalışmalara katılan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesine,
l.Tarih dersinde başarısız olan öğrenciye ders işlenişi sırasında kolay sorular sorarak  öğrencinin derse katılmasını sağlayıp, sözlü  notuyla değerlendirerek  başarısını yükseltip tarih sevgisinin kazandırılmasına
m. Öğrencileri üniversiteye hazırlamak için son yıllarda tarih dersinden üniversite sınavlarında çıkmış
sorularının takip edilerek  derste çözülmesine ve bu sorulardan da yararlanılarak  konuların daha iyi kavratılmasına,
n. Sınıfta öğrencilerin duygu ve düşüncelerine sık sık yer verilmesine,
o. Öğrencileri boş zamanlarında kütüphaneye yönlendirilmesine, karar verildi.

15.MADDE
Cevheri GÜZEL deslerde sürekli üniversite sınavlarına vurgu yapılarak, öğrencilerin motive edilmesini, geçmiş yıllarda çıkmış soruların konu ile ilişkilendirerek öğrencilerle birlikte çözülmesini, Ünite sonlarında test çözme ödevleri verilmesi gerektiğini belirtti.
Test çözme teknikleri konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi. Konularla ilgili testler  çözme ve LYS-YGS de çıkmış soruların  çözdürülmesine karar verildi.

16.MADDE
          Zümre başkanı Cevheri GÜZEL alınan kararların öğrencilerimize başarı getirmesini dileyerek toplantıya son verdi.

KARARLAR

1.      Teknolojik araç ve gereçlerden imkânlar ölçüsünde ders işlenişinde yararlanılacak.
2.      Okulun imkanları ölçüsünce T.C İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi harita seti alınacak.
3.      Öğrencilerin Okul içinde ve dışında katıldıkları çeşitli akademik, sosyal, sportif ve kültürel yarışmalarda başarı elde eden, Okulumuzu güzel bir şekilde temsil eden öğrencilerin bu başarıları sözlü notu ile değerlendirilecek.
4.      Ünite Sonlarında test sorusu çözme ödevleri verilecek.
5.      Tarih Dersini sevdirmek ve öğrencilerin ilgilerini arttırmak amacıyla yerel Tarih, Sözlü Tarih ve Yakın Tarih ile ilgili araştırma ödevleri verilecek.
6.      Öğrenci çalışmaları ve Etkinliklerinin Sınıf Panolarında sergilenmesi sağlanacak.
7.      Proje ödevleri verilirken Ödev yönergeleri de hazırlanarak öğrenciye verilecek, Ödev değerlendirme ölçütleri bu yönergede belirtilecek.
8.      Öğrenci başarısını arttırmak ve motive etmek amacıyla her sınav sonucunda sınıfta en yüksek notu alan öğrenciye ödül verilecek.
9.      Başarısız öğrencilerle bire bir görüşmeler yapılarak, rehberlik yapılacak.
10.  Tarihe ilgi duyan, ders dışında kendiliğinden araştırma yapan, tarihi roman, dergi,kitap okuyan öğrenciler  ödüllendirilecek.


                                                                                                                           12.09.2013

                                                                                                                       UYGUNDUR
    Cevheri GÜZEL                       Uğur ÜNLÜ                                              
ZÜMRE BAŞKANI              TARİH ÖĞRETMENİ                                 OKUL MÜDÜRÜ

           

           

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder